සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා යුද හමුදාව යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇත. මෙසේ යුධ හමුදාව යොදවා ඇත්තේ ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කටයුතු […]

ඉන්ධන හිඟය නිසා ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල රුපියල් තුන්දාහක් වැනි සීමාවක් මත ඉන්ධන ලබා දීමට කටයුතු කරන බව මාධ්‍ය […]

මේ වන විට මෙරට ගබඩා කකර ඇති  ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ  2022 ජනවාරි මාසය තෙක් පමණක් බව බලශක්ති අමාත්‍ය […]