දැනටමත් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කර වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කන්ටේනර් 1500ක් පමණ මුදා හැරීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් […]

පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන කරලා ගොඩක් මැති ඇමතිවරුන් නිවාඩු ගන්න කාලෙක වුණත් අර මැතිවරණ පවත්වන්න ඕනෑ කරන නීති හදන්නට දාපු […]

චීනය නිසා බිඳී ගියා ඉන්දු ලංකා සම්බන්ධතා මොරගොඩ හරිගස්සාවිද? ඔහුගේ 2021-2023 සැලසුම මොකක්ද? ඉන්දියාවේ 26 වැනි ශ්‍රී ලංකා […]