ඉන්දියාව ගවමස් අපනයනකරුවන් අතර පස්වැනි තැනට හින්දූන් ගවමස් කෑවාට අවුලක් නැතැයි කියන විද්වතුන් ඒ මතයට එරෙහි විද්වතුන් බිඟුන් […]