ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමේ ප්‍රාචීන පණ්ඩිත ප්‍රාරම්භ ,මධ්‍යම,හා අවසාන විභාගයන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගලවා මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමියන්, […]