ඇමෙරිකාව නිල වශයෙන් තමන්ගේ ඉතිහාසයේ දීර්ඝතම යුද්ධය දිනුමක් නැතිව ඉවර කරමින්, උපාසකයන්ට ඇඳගෙන සිටින තාලිබාන් ත්‍රස්තයන්ට රට බාර […]

(බීබීසී වාර්තාවක් ඇසුරෙන්) ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පාලන බලය දැන් ඉල්ලාගෙන ඉන්න තාලිබාන් සංවිධානයට විරුද්ධව සටන් කරන්න ලෑස්ති දහස් ගාණක හමුදාවක් […]

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් නුවරට ඇතුළු වූ තාලිබාන් සංවිධානයේ පාලනය යටතේ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බුදුපිළිමවලට හානි නොකරන බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුහේල් […]