තමන්ගේ ආයතනයට අලුත් සභාපතිවරයෙක් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කියලා ආයෝජන මණ්ඩලයේ වෘත්තිය සමිති ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. […]