අධික වැස්සෙන් හානි වූ පැතිවලට රසායනික පොහොර ලබා දීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙමින් ඉන්න බව ඒ අමාත්‍යාංශයේ […]