කාලේ මත්පැන් බෝතල් තහනම් කිරීම ප‍්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි දෙයක් යැයි මත්පැන් සමාගම්වල ප‍්‍රධානීන් දිවයින පුවත්පතට පවසා ඇත. මත්පැන් […]