රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙන ලියුම ජනාධිපතිවරයාට බාරදීලා. බන්ධනාගාරවලදී තමන් අතින් සිදු වූ සිදුවීම්වලට වගකීම බාරගන්නා බව […]

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අනුරාධපුර සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරවලට ලොහාන් රත්වත්තේ ඇමතිවරයා කඩාවැදුණු බවට එල්ලවන චෝදනාව ගැන නිවේදනයක් […]