ආණ්ඩුව ග්‍රාමීය පාරවල් හදන්න සහ කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව සන්ඩේ ටයිම්ස් […]

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය එම්වී එක්ස්‍ප්‍රස් පර්ල් නැවෙන් සිදු වූ විනාශයට අදාලව ඉල්ලපු මුල් වන්දිය තවම ලැබිලා නැති […]