ඇක්ටර් වුණත් රාජා දිෂ්ටිය යක්ෂේසෙක්ටර් සමිති බය වේවිද වම් කක්ෂේෆැක්ටර් එකක් වීලා පිළිකනු අස්සේඩොක්ටර් ජී හතයි අද කොමිනිස් […]

හිටියත් එදා කොනටම වී ලෙස රොඩුවගොඩට මඩට දෙකටම අද එල බඩුවකාහට වුව තියයි කිව්වොත් ඌ කඩුවපුරවනු නොහැක දවසක […]

දඹ නයි පොහොර කොට වැපිරූ විට හීනතලගොයි කබරගොයි නියමයමයි ඕනකුදලා දමා පාලක රජරට බානහදලා ගමු දැනුත් විඥාණය ඌන