විධායකය , ව්‍යවස්ථාදායකය , අධිකරණය ජනතාවට “කොකා” පෙන්වීම ජනමාධ්‍යවේදීනි , සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාධරයනි…! බලව “දෙනෙත්” හැර මේ “විලංගු” […]

යුගදනවි බලාගාරයේ සියයට 40ක කොටස් ඇමරිකානු සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි ඉදිරි පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවේ […]