මහජනයා සහභාගී කරගන්නා පාරදෘෂ්‍ය ක්‍රමවේදයක් මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය දියත් කරන්නැයි ඉල්ලමින් ව්‍යවස්ථා නීතිය පිළිබඳ විශේෂඥයන් ඇතුඵ විද්වත්තු […]

පුරවැසියා ඡන්දය භාවිත කිරීමේ සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රමුඛතා සම්බන්ධයෙන් ජනතාව අතර කතිකාවතක් ඇතිකල යුතු යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ […]

යහපාලන ආණ්ඩුව සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ බරපතල වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම […]