මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පුරවැසිභවය ගැන පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර නැහැ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගැන ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව කිසිඳු පරීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර නැති බව ලංකාදීපයට පවසා ඇත.

අදාල තොරතුරු නිකුත් කළ හැකි වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට පමණක් බව ඒ මහත්මිය පවසා ඇත.

විවිධ පාර්ශව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳව තොරතුරු එම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ ද ඉල්ලුම්පත් දෙකක් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳව තොරතුරු ඉල්ලමින් ලැබී ඇති බවත් පවසා ඇත.