වසන්තලා වෙනුවෙන් ත්‍රිකුණාමලයේත් විරෝධයක්

රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට අභියෝගයක්ව ඇති ච්න්තක රාජපක්ෂ ,වසන්ත මුදලිගේ ඇතුලු ශිෂ්‍ය හා සාමාජ ක්‍රියාධරයින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ( PTA ) යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන රදවා තබා ගැනීමට ගන්නා උත්සහයට විරුද්ධව අද දින ත්‍රිකුණාමලය සිවිල් සංවිධාන විසින් ත්‍රිකුණාමලය නගරයේදී පැවැත්වූ විරෝධතාවය සදහා විශාල සමාජ ක්‍රියාධරයින් පිරිසක් සහභාගි විය.

කාන්තා සංවිධාන තරුණ සංවිධාන ඇතුලු සිවිල් සංවිධාන නියෝජනය කරමින් සිංහල,දමිළ ,මුස්ලිම් යන ජනවර්ග සංකලනයත් ඉස්මතුවූ සමාජ මැදිහත් වීමකි.