දිවයින පුරා ඊයේ විරෝධතා රැසක් පැවැත්විණි. ඊට අදාල සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් පහත දැක්වේ

Place (ස්ථානය)Issue (උද්ඝෝෂණය හෝ විරෝධතාවය දැක්වීමට හේතුව)Nature/Method (උද්ඝෝෂණය සිදු කරන ලද ක්රමවේදයේ ස්වභාවය)Party organized (විරෝධතාවය සංවිධානය කරන ලද පාර්ශවය)Reprisals faced (මුහුණ පෑමට සිදු වූ ප්රතිහිංසාවන්)Any other comments/observations (වෙනත් වැදගත් නිරීක්ෂණයන්)
Rambukkanaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)Tear gas was fired to disperse locals who were protesting at the Rambukkana Crossing by obstructing the railway tracks, against the fuel price hike.One person has died and 12 others are injured after police opened fire to disperse protestors
Hingurakgodaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Panaduraagainst the fuel price hike and the shortage of fuel
Dambullaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operations,blocking the roadPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Baddegamaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Diganaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Gampolaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsblocking Gampola- Kandy main road andGampola- Nawalapitiya roadPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Aluthgamaagainst the fuel price hike and the shortage of fuelstepped away from their operations, blocking the roads
Katunayaka
Ratnapuraagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Theldeniyaagainst the fuel price hike and the shortage of fuel stepped away from their operationsPrivate Bus employees(Lanka Private Bus Owners Association)
Anuradhapura – Bank Roundaboutagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Batticaloa – Gandhi Parkagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Badulla – Near the bus standagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Ampara – Regal Junctionagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Vavuniya – Opposite Cargillsagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Trincomalee – Near the bus standagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Polonnaruwa – Opposite Kaduruwela Railway Stationagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Puttalam – Chilaw townagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Ratnapura – Opposite People’s Bankagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Kurunegala – Near the clock toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Gampaha – Miriswatta Junctionagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Galle – Opposite the bus standBlocking Galle-Colombo main roadCollective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
In front of the Matugama Clock Toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Hambantota – Near Ambalantota Clock Toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Kalutara – Near People’s Bankagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Matale – Near the clock toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Kegalle – Market Street against the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Kandy – Opposite the Bank of Ceylon in front of the Clock Toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Matara – Near Sanath Jayasuriya Stadiumagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Moneragala – Near the clock toweragainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Nuwara Eliya – In front of the Post Officeagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Hatton – Malli Appu Junctionagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
Jaffna – Opposite the Kachcheriagainst the fuel price hike and the shortage of fueldeclaring the April 20th as a national day of protest mobilizing the working masses who will continue to strike in the workplace.Collective of Trade Unions and Mass Organizations (වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන)
in front of the  Lady Ridgeway Children’s HospitalAgainst the shortage of medicine and other demandsa silent protestThe staff of the Lady Ridgeway Children’s Hospital including Doctors
Badulla General Hospital, against the shortage of essentials,Against  huge shortage at other Hospitals in the area as well. The staff members & Doctors at Badulla General Hospital
Towards ColomboAgainst The Government” resumedprotest march was making its way towards Colombo.National People’s movement,The “People’s March
in front of the President’s Office demanding the immediate resignation of the President, Prime Minister, and the Government.The protest  continued for the 11th day