ගෝඨා ඕනෑ කියා අනුරාධපුරයේ පැවැත්වූ උද්ඝෝණයකට පුන්නක්කු සහ තණකොළ දන්සලක්

We Want Gota නමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය දක්වමින් අනුරාධපුරය නගරයේ පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණයකට එම ප්‍රදේශයේ තරුණ පිරිස් පුන්නක්කු දන්සලක් සංවිධානය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

‘දන්සැලක් – ඉතිරි වී ඇති ගව සම්පතට’ යනුවෙන් අදාල දන්සැල නම් කර තිබුණු අතර පුන්නක්කු සහ තණකොළ තබා ඇත.