ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කර වසර 12ක්..

තම සැමියා වන මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදහන් කර වසර 12ක් පැවැති රජයන් මගින් කිසිදු යුක්තිය ඉටු නොකිරීම නිසා තම හිස මුඩු ගා දෙවියන් ඉදිරියේ යුක්තිය ඉල්ලා සිටින සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ

vikalpa.org