නුසුදුසු පොහොර වෙනුවෙන් කෝටි 107 ක් ගෙවලා

සමාගම් එකොළහක්  ආනයනය කළ භාවිතයට නුසුදුසු  පොහොර තොගයක් වෙනුවෙන් ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය  පසුගිය රජය සමයේදී (2020) වංචනික ලෙස මුදල්   ගෙවීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි එකසිය හතකට වැඩි මුදලක් පාඩු සිදුවී ඇති බව ලංකාදීප වාර්තා කර ඇත.

  සමාගම් 11 ක් (ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබූ  ලිපි ගොනු 26 කට අදාළව)  අවස්ථා 34 කදී  ටීඑස්පී පොහොර  මෙට්‍රික් ටොන් 15,415 ක්ද එම්.ඕ.පී පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 4611ක්ද යූරියා  මෙට්‍රික් ටොන් 1036ක්ද එස්.ඒ මෙට්‍රික් ටොන් 783ක්ද එන්.පී.කේ පොහොර මෙට්‍රික් ටොන්  150ක්ද එස්. ඊ.එස් පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 270ක්ද ආනයනය කර ඇති බවත්  නියැදී පරීක්ෂණ වාර්තා  ලිපිගොනුවලින් ඉවත් කර ව්‍යාජ රසායනාගාර වාර්තා සකස් කර  එම භාවිතයට නුසුදුසු පොහොර වෙළෙඳපොළට  නිකුත් කර ඇති බවත් විගණන විමර්ශනවලදී තොරතුරු  හෙළිවී ඇත.

ව්‍යාජ රසායනාගාර වාර්තා ඇතුළත් කරමින් අසමත් පොහොර තොග  සඳහා වෙළඳ අනුමැතීන් දුන් අවස්ථා  නියැදි විගණනයේදි හෙළිවූ බවද  එම විගණන වාර්තාවේ දැක්වේ.

මේ අතර එක්තරා පොහොර සමාගමක් අවස්ථා 12කදී ආනයනය කරන ලද ටීඑස්පී පොහොර  මෙට්‍රික් ටොන් 6,500 කට අදාළ රසායනාගාර පරීක්ෂණයන්හි සැලකිය යුතු වෙනස්කම් පැවතුණු  බවත් ඒවායේ ඊයම් ප්‍රතිශතද   අනුමත පරාමිතීන්ට අනුකූල නොවුණත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙළෙද අනුමැතිය ලබාදී තිබු බවත් විගණන විමර්ශනවලදී වැඩිදුරටත් තොරතුරු හෙළිවී ඇත.

පොහොර සමාගම්  2019 අවසාන කාර්තුවේදී සහ 2020 මුල් කාර්තු දෙකේදී   (අවස්ථා 253 කදී) පොහොර ආනයනය කර ඇති බවත්  ඉන් අවස්ථා 213 කදී ආනයනික මිල ගණන් කමිටුව තීරණය කළ මිල ගණන් වලට වඩා අඩු අගයක් ගෙන තිබූ බවත්  කියති.

ඒ අනුව අඩු මිලට ගෙන්වූ පොහොර සඳහා ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය   කමිටුව තීරණය කළ මිල මත   පොහොර සමාගම්වලට කෝටි 46 කට වැඩි මුදලක්   වැඩිපුර ගෙවා ඇතැයි විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.