ආණ්ඩුව විවේචනය කළ සුසිල්ව ඉවත් කරයි

ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසා ඇත.

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර පසුගිය දිනවලදී ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ විවේචනයට ලක් කර තිබුණි.