2021 සංචාරකයන් ලක්ෂ දෙකක් ඇවිත්! 2018 මිලියන 2ක් ආවා..

2021 අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තියෙන්නේ සංචාරකයන් ලක්ෂ 194,495ක් පමණක් බව වාර්තා වෙනවා. එය 2018 වර්ෂයේ පැමිණි සංඛ්‍යාව එක්ක සංසන්දනය කළොත් 10න් 1ක්වත් නැහැ.

කෙසේ නමුත්, වසංගත සමයක සංචාරකයන් පැමිණීම ‘අහවලාගේ වරදක්’ ලෙස අර්ථකතනය කළ යුතු නැති බවත් ඇත්ත.

කෙසේ නමුත් 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදී සංචාරකයන් 89,506ක් පැමිණ ඇති බවත් එය 2020 මාර්තු මාසයේ වසංගතය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පස්සේ වැඩිම සංචාරකයන් ප්‍රමාණය බවත් වාර්තාවල සඳහන්.

ශ්‍රී ලංකාවට වැඩිම සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ඇවිත් තියෙන්නේ ඉන්දියාවෙන්. ඒ 56,268ක්. රුසියාවෙන් 16,894ක්, එක්සත් රාජධානියෙන් 16,646ක්, ජර්මනියෙන් 12,442ක්, යුක්‍රේනයෙන් 7,037ක් ආදී ලෙස සංචාරකයන් පැමිණ සිටියාලු.

ශ්‍රී ලංකාව 2021 ජනවාරි මාසයේදී නැවතත් සංචාරකයන් ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාසිකව පැමිණෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවට යානා එවනු ලබන ගුවන් සමාගම්වලට ඩොලර්වලින් ගනුදෙනු කිරීමේ නොහැකියාව නිසා ඒ සමාගම් ශ්‍රී ලංකාව අත්හැර යෑමේ අවදානමක් ඇති බවත්, ඒ තුළින් සංචාරක කර්මාන්තයට බලපෑමක් විය හැකි බවත් සැකයක්ද මතුව තිබෙනවා.