අනූෂ පැල්පිටට තනතුරක්

2022 වසරේ ජනවාරි 01 වන දින සිට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අනූෂ පැල්පිට පත් කර ඇත.

අදාල පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා දෙසැම්බර් 22 දින සිදු කර ඇත.