පැයකට එක් ගෑස් ලිපක් පුපුරයි

ගෑස් සම්බන්ධ සිද්ධීන් 23 ක් දෙසැම්බර් 19 දින පෙරවරු 6.00 න් අවසන් වූ පැය 24 තුල වාර්තා වී ඇතැයි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසා. ඇති බව ලංකාදීප වාර්තා කර ඇත.

මෙම පිපිරීම් සංඛ්‍යාව පෙර දිනවට වඩා පිරිරීම් එකක වැඩි වීමකි.

පසුගිය නොවැම්බර් මස 1 වෙනිදා සිට මේ දක්වා දින 48ක කාලය තුළ ගෑස් සම්බන්ධ සිද්ධියෙන් 815 ක් පොලිසියට වාර්තා කර ඇත.

මෙම සිද්ධීන් රට පුරා විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී ඇති බවත් එම සිද්ධීන් වලින් සියයට 95 ක් පමණ ගෑස් ලිප්වලට සිදුවූ හානි බවත් පොලිසිය පවසා. ඇත.