ජීවිත වැනසූ, ගෑස් සංයුතිය වෙනස් කිරීම හිටපු ලොක්කෙක්ගේලු! කොමිස් ගත්තාලු!

ගෑස් මිල වැඩි කරන්නට අනුමැතිය ලැබුණේ නැති නිසා, ට ගෑස්වල සංයුතිය වෙනස් කළේ ගෑස් සමාගමේ හිටපු ප්‍රධානියෙක් බව ලංකාදීප ඉරිදා පත්තරය ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරලා.

ඒ වගේම අදාල නිලධාරියා ගෑස් ටොන් එකකට ඩොලර් 50ක් බැගින් කොමිස් ගත්ත බවත් ලංකාදීප පුවතින් චෝදනා කරලා තියෙනවා.

ලංකාදීපය වාර්තා කරන විදියට මේ ගැන පර්යේෂණයකදී ඒ බව අනාවරණය වෙලාලු. ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල 1200ක් කරන්න කියලා ඉල්ලුවත්, අවසර නොලැබුණ නිසාලු අඩු කළේ. ඒක ගෑස් සිලින්ඩර්වල ගෑස් ලීක් වෙන්නට පසුබිම් වෙන්න ඇති බව තමයි අනුමානය.

මේ පිළිබඳ වාර්තාවක් ජනාධිපතිවරයාට දීලා අදාල නිලධාරියාට පියවර ගන්න බවත් පුවතේ සඳහන්.

(ඉහත ඡායාරූපය ෂෙහාන් ගුණසේකර ගත් එකක්)