ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් තොරතුරු කොමිසමේ සාමාජිකත්වයෙන් ඉවත් වේ..

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභා සාමාජිකත්වයෙන් ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

අදාල කොමිෂන් සභාවෙන් ඉවත් වීමේ ලිපිය තමන් යැවූ බව ඔහුගේ මුහුණු පොතේ සටහනක් පළ කරමින් ඔහු මේ බව පවසා. ඇත.

‘සටහන් ‘ මේ පිළිබදව ආචාර්ය අතුලසිරි සමරකෝත්ගෙන් විමසීමක් කළ අතර ඔහු. පවසා. සිටියේ තමන් වෘත්තිමය කටයුතු සහ දේශපාලන කටයුතු වලට නිරත වන නිසා මෙම තනතුර භාර නොගෙන සිටිමට තීරණය කළ බවය.