දැන් සැපද?

මස්කට් සමග එකවිට ගත්තාද ටැබා

නැත්නම් මෙලෙස යා හැකිදෝ සතුට හඹා

බිස්කට් කන්න බෑ දැන් ගිණි ගණන් බබා

මේවා අසා සතුටින් විසිරෙයිද සභා.

බිඟුන් මේනක ගමගේ