මැති ඇමතිවරුන් 40ක්, කෝටි ගාණක ජල බිල්පත් පැහැර හැරලා

පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු ඉහළ දේශපාලනඥයන් 40 දෙනෙකු රුපියල් කෝටියකට ආසන්න ජල බිල්පත් ගෙවීම දිගින් දිගටම පැහැර හැර ඇතැයි දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය වාර්තා කරලා.

ඒ අතර ලක්ෂ 18ක හිඟ බිල් තියෙන දේශපාලනඥයෙකුත් ඉන්නවාලු. දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන් 20 දෙනෙක්, හිටපු මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙක්, මියගිය මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙකුගේ නිවාස මේ විදියට බිල් පැහැර හැරලා.

සාමාන්‍ය පොඩි මිනිහෙක් නම් මාසයක් දෙකක් බිල ගෙවීම මඟහැරියොත් කප්පාදු එනවා. මේ කොවිඩ් කාලයේ නම් සමාවක් ලැබීමක් තියෙනවා.

ඒත්, මේ කියන අය කොවිඩ් නිසා නෙවෙයි, තමන්ගේ දේශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා ගෙවීම් පැහැර හැරලාලු.

මේ විදියට බිල් අය නොකිරීම ගැන අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණයකුත් පටන් ගත්තා කියලා දිවයින වාර්තාවේ සඳහන්.