බොරතෙල් ගේන්න ඩොලර් නැති නිසා, රුපියල් දීලා ගෙන්වන්න උත්සාහ කරනවාලු! මස්තබාල්දු රුපියල්වලින් ගෙවීම් ගන්න අය ඉඳීවිද?

බොරතෙල් ගේන්නට ඩොලර් මදි නිසා, රුපියල්වලින් ගෙවීම් ගන්න කැමති සැපයුම්කරුවන් හොයනවා කියලා බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා දෙසැම්බර් 08 වැනිදා කීවා.

ඒක එක්තරා අන්දමක විහිළු ප්‍රකාශයක් වාගෙයි. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළේ මහා පරිමාණ ගනුදෙනුවලට රුපියල් වගේ කඩාවැටෙන, මස්තබාල්දු මුදල් ඒකකයකින් ගෙවීම් ලබා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ කවුද? එහෙම ගන්න ලෑස්ති අය ඉඳීවිද? එහෙම ඉන්නවා නම් ඩොලර් අර්බුදය කියා එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. අපට පුළුවන් අනෙක් බඩු භාණ්ඩවලටත් රුපියල්වලින් ගෙවීම් කරන්න.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඩොලර් මිලියන 59ක් අපි වැයකර බොර තෙල් බැරල් ලක්ෂ 7ක් ගෙන්වා ඇති බව ඇමතිවරයා කියා තිබුණා.

දවස් 26කට ප්‍රමාණවත් තරම් බොරතෙල් රට තුළ තියෙන බවත්, ඉස්සරහට බොරතෙල් ගන්න මේ වෙද්දී සාකච්ඡා කරමින් ඉන්න බවත් ඩොලර් ප්‍රශ්නය බලපාන බවත් තමයි ඔහු කියා තිබුණේ.

ඒ බව කීවේ සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ කටයුතු ආපහු පටන් ගන්න එක නිරීක්ෂණය කරන්න ගිය වෙලාවේ.

තෙල් ගේන්න ඩොලර් නැති වීම ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලාත් ඇමතිවරයා කියා තිබුණා.