ඊයේ ගෑස් පිපිරීම් 15ක්

ගෑස් පිපිරීම් සහ කාන්දුවීම් සම්බන්ධ සිද්ධීන් 15 ක් දෙසැම්බර් 06 දින වන විට පොලිසියට ලැබී තිබූ බව පොලිස් මූලස්ථානයේ උසස් නිලධාරියෙක් ලංකාදීප යට පවසා. ඇත.

මෙම සිද්ධීන් කොල්ලුපිටිය, කඩුවෙල, බලගොල්ල, රාගල, කැස්බෑව, මුන්දලම, කොස්ගම, ගල්කිරියාගම, මීගොඩ සහ ඌවපරණගම ආදි ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ බවත් එම සිද්ධීන්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෑස් ලිප් පුපුරා යෑම් බවත් එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසා. ඇත.