පාදෙනියගේ නිතරග සභාපතිකම අත්හිටුවයි

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා ලෙස  කටයුතු කිරීම  වෛද්‍ය අනුරුද්ද පාදෙණියට තහනම් කරමින්  මෙරටුව දිසා  විනිසුරු දමින්ද ආර් වෑගපිටිය නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව 2021/ 2022 නිල වසර සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති ලෙස පෙනී සිටීම හඳුන්වා ගැනීම  වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණියට තහනම් කර ඇත.

නිසි ක්‍රියාපටිපාටියකින් නොමැතිව වෛද්‍ය පාදෙණිය එම සභාපති තනතුරට නිතරගයෙන් පත්වී නැති බවත්  අලුතින් නාම යෝජනා කැඳවා ඒ මඟින් පත්වීමෙන් හැර වෛද්‍ය පාදෙණියට එම සංගමයේ සභාපති තනතුරට පත්විය නොහැකි බවත් එම නියෝගයේ වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත.