නව ගෑස් ප්‍රමිතිය  කෙටුම්පතේ හිරවෙයි

  • විෂය ඇමති ජනපති
  • රාජ්‍ය ඇමති නාමල් 

ජනාධිපතිවරයා යටතේ ඇති  ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය එල්ලී ගෑස් සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර සකස් කර තිබු ප්‍රමිතිය සමාලෝචනය  කර නව ප්‍රමිති කෙටුම්පතක් සකස් කර තිබුණද එය ප්‍රමිතියක් වශයෙන් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැති බව අනිද්දා පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

මෙම ආයතනය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ නාමල් රාජපක්ෂය.

ශ්‍රි ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ ඉල්ලීම  පරිදි ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය එල්පී ගෑස් සම්බන්ධයෙන්  වූ මෙම නව  ප්‍රමිති කෙටුම්පත සකස් කර අැති අතර එය මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සදහා ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත.

ඒ සදහා මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ කාලය නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා අවසන් කර ඇත.

ද්‍රවිකෘත පෙට්රෝලියම් ගෑස් පිරිවිතර  ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති 712/2021 ලෙස එම කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

එය එල්පී ගෑස් සම්බන්ධයෙන් වන දෙවනි සමාලෝචනය වශයෙන්  නම් කර ඇත.

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ද්‍රව්‍ය, යාන්ත්‍රික පද්ධති හා  ඉංජිනේරූ නිෂ්පාදන  පිළිබඳ ආංශක කමිටුව  මෙම කෙටුම්පත සකස් කර ඇති අතර එම කෙටුම්පතට එහි පාලක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

මෙම කෙටුම්පත තුළ ගෑස් සිලින්ඩරයක් තළ තිබිය යුතු උපරිම පීඩනය හා අනෙකුත් සංඝටක ප්‍රතිශතයක් ගැන එහි සදහන් කර ඇතත් බියුටේන් හා ප්‍රොපේන්හි ප්‍රතිශතයක්  ගැන එහි සදහන් කර නැත.