තිස්ස… තිස්ස…

යකඩය දමා ඇත වහිනා විට වැස්ස
අඩුවක් නැතිව ඒකයි බින්ඳේ පුස්ස
ලැබෙනා දෙයක් වේ නම් තරමට කැස්ස
නූතන මිහිඳුගෙත් ආශාවයි තිස්ස