බත් පැකට් සහ ප්ලේන්ටි මිල ඉහළට

නොවැම්බර් 22 දින සිට බත් පැකට් එකක මිල සහ තේ කෝප්පයක මිල ඉහළ දමන්න පියවර ගන්නා බව ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය මාධ්‍ය වෙත පවසා. ඇත.

ඒ අනුව බත් පැකට් එකක මිල රුපියල් 20කින් සහ තේ කෝප්පයක මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දමන බවත් පවසා. ඇත.