අපහාසයක් හෝ හිරිහැරයක් සිදු වුවහොත්  පියවර ගැනීමේ අයිතිය කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදයට ලබාදිය යුතුයි – රනිල්  

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ට යම් අපහාසයක් හෝ හිරිහැරයක් සිදු වුවහොත් ඒ ගැන පියවර ගැනීමේ අයිතිය කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදයට ලබාදිය යුතු යැයි කතානායකවරයාට යෝජනා කරන බව මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේ දී පවසා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරියකගේ වරප්‍රසාද කඩ වීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මේ වන විට පැන නැගී තිබෙන හෙයින් අදාල යෝජනාව කරන බවත් කාන්තා මන්ත්‍රීවරියකට වන හිරිහැරයට අදාල පියවරක් ගැනීමේ අයිතිය මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයටම ලබා දිය යුතු බවත් ඔහු. පවසා තිබුණි.

කාන්තා මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදයේ සභාපතිවරිය ඇතුළු සෙසු අයට කතානායකවරයා මුණගැසී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට හැකි බවත් වරප්‍රසාද කඩ වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටී කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදයේ සභාපතිවරියට සිය ප්‍රශංසාව පළ කරන බවත් පවසා. තිබුණි.