පාර්ලිමේන්තු ගරුත්වය කෙළෙසන පිරිසක් ගැන හරිනි කියයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී කාන්තාවන්ට හිංසාකාරී අයුරින් ලෙස සලකන පුද්ගලයන් මෙන්ම ඒවාට අනුබල දෙන පිරිසත් පාර්ලිමේන්තු ගරුත්වය කෙළෙසෙන බව මන්ත්‍රීනී හරිනි අමරසූරිය පවසා ඇත.

ඇය මේ බව පවසා. ඇත්තේ නොවැම්බර් 23 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමිනි.

ජනතාව පිළිකුල් කරන්නේ ඒ සංස්කෘතිය බවත් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ වත් යම් සංවර කමකින් ඉන්න බැරිනම් එළියේ ඉන්නේ කොහොමදැයි ප්‍රශ්න කර තිබුණු අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් යනු රටේ නීතියට උඩින් ඉන්න පිරිසක් නොවන බවද ඇය පවසා තිබුණි.