නුවරඑළිය ආර්ථිකය වහයි!

එළවළු හිඟයක් ඇති නිසා නොවැම්බර් 21 දින නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමා ඇත.

නුවරඑළිය ගොවියෝ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු ලබාදීම ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීම හේතුවෙන් මෙසේ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වසා දමන්නට සිදු වූ බව සමස්ත ලංකා විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එකමුතුවේ සභාපති අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා මාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත.

පොහෙර ප්‍රශ්නය නිසා මෙවර එළවළු අස්වැන්න අතිශයින් පහත වැටී ඇති බව ඒ මහතා පවසා ඇත.

කෙසේ වෙතත් නොවැම්බර් 22 දින වන විට බොහෝ එළවළු වල මිළ ගණන් කිලෝවක මිළ රුපියල් 400කට වඩා වැඩි වී ඇත.