ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ පාමින් ඉන්නවා – ජීඑල්

ශ්‍රී ලංකාව 1948 වසරේ නිදහස ලබාගැනීමෙන් පසුව මුහුණ දුන් උග්‍රතම ආර්ථික අර්බුදයට වර්තමානයේ මුහුණ දී සිටින බව විදේශ අමාත්‍ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා ලංකාදීපයට පවසා. ඇත.

මෙම ආර්ථික අර්බුදයට විවිධ හේතු බලපෑව ද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ බලපෑම් ප්‍රධාන හේතුව බවට පත්ව ඇතැි බවත් ආර්ථික අර්බුදයට තනිව මුහුණ දීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් ඒ මහතා පවසා. ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සතුව ශක්තිමත් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා තිබීම නිසා මිත්‍ර රටවල් සමඟ ඒකාබද්ධ ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට පැමිණ කටයුතු කරන බවත් ඔහු. පවසා ඇත.