පොහොර නැවත ගෙන්වන්න ජනපති සමග සාකච්ඡාවක්

වල් නාශක, කෘමි නාශක සහ දිලීර නාශක නැවත ආයනයන කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ලබාගැනීම නොවැම්බර් 22 දින පෙරවරුවේ සාකච්ඡා කරන බව කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්‍ෂ පවසා. ඇත.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ එම සාකච්ඡාව උදැසන පවත්වන බවත් තුන්වැනි සහ හ. තරවැනි කාණ්ඩයේ පොහොර ආනයන කිරීමට එහිදී අවසර ඉල්ලා සිටීම නියමිත බවත් ඔහු. පවසා ඇත.

කාබනික වගාවට එකවර යා නොහැකි නිසා කන්න තුනකදී සියයට 100 ක් කාබනික වගාවට යන්න බලාපොරොත්තු වන බවත් පළමු සහ දෙවැනි කන්නවලට වල්, කෘමි සහ දිලීර නාශකවල සහයෝගය අවශ්‍ය බවත් ඒ මහතා පවසා ඇත.