ළමාරක්ෂක අධිකාරියට නව සභාපතිවරයෙක්

ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති ලෙස ජයවර්ධපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය උදය කුමාර අමරසිංහ පත්කර ඇත.