මානව හිමිකම් කොමිසමේ ප්‍රධානියා අස්වෙයි!

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත.

ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වු බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සදහන් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ  ඉහළ නිලධාරීයෙකු සටහන් වෙත පවසා සිටියේ වසරකට ආසන්න සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු තම පෞද්ගලික හේතු මත ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වු බවයි.

එම පුරප්පාඩුව පිරවීම සදහා බලධාරීන් මෙතෙක් කටයුතු කර නැත.

ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2020 වසරේ දෙසැම්බර් 10 වැනි දින පත් කර තිබුණි.

ආචාර්ය එම්.එච්. නිමල් කරුණාසිරි, වෛද්‍ය විජිත නානායක, අනුසුයා ෂන්මුගනාදන්, එච්.කේ. නවරත්න වෙරදුව යන මහත්ම මහත්මින් කොමිසමේ සාමාජිකයන් ලෙස තව දුරටත්  කටයුතු කරනු ලබයි.