මඩකලපුවේ වගා බිම්වල ආණ්ඩුවෙන් ගස් හිටවා අවුලක්!

කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගස් සිටුවීම නිසා සිය ජීවන උපාය අහිමි වු දෙමළ ගම් වැසියන් පිරිසක් මඩකලපුවේදී විරෝධතාවයක් සිදු කර ඇත.


කෝරළෙයි පත්තු දකුණ – කිරාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී නොවැම්බර් 16 වැනි දින අදාල විරෝධතාව පවත්වා ඇත.

තමන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වගා කටයුතු සිදු කරන කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වල වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වන වගා ආරම්භ කිරීම නිසා තමන්ට වගා කටයුතු සිදු කර ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි.

තමන් මුහුණ දී සිටින ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයන්ට මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇතත් මේ වන තෙක් එයට විසදුම් ලබා දීමට ඔවුන් අසමත්ව ඇති බවට විරෝධතාකරුවන් පවසා ඇත.