සිරිල්ගාමිණි පියතුමා දෙවැනි දිනටත් සී.අයි.ඩී.යට

සිරිල් ගාමිණි පියතුමා දෙවැනි දිනටත් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂෂණ දෙපාර්මේන්තුවට නොවැම්බර් 16 දින පැමිණ ඇත.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ බව කියන ප්‍රකාශයක් ගැන බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සලේ සිදු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සදහා. සිරිල් ගාමිණි පියතුමා නොවැම්බර් 15 දිනයේද පළමුවරට අපරාධ පරීක්ණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ සිටි අතර පැය 7 ක පමණ කාලයක්  ඒ හිමියන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගෙන තිබුණි.