විද්‍යාත්මක ඇමති මණ්ඩලය අවස්ථා 20කදී රිවස්

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වී පිහිටුවන ලද විද්‍යාත්මක ඇමති මණ්ඩලය මාස 24 කදී අවස්ථා 20කට වැඩියෙන් සංශෝධනය කර ඇත.

පළමු සංශෝධනය 2019 දෙසැම්බර් 10 වෙනි දින සිදු කර ඇති අතර ඉන් පසුව අමාත්‍යංශ විෂය වෙන් කිරීම් හෝ ඇමතිවරුන් පත් කිරීම්, මාරු කිරීම් සහ යලි පත් කිරීම් වශයෙන් මේ වන විට අවස්ථා 20 කට වැඩි වාර ගණනකදී වෙනස් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා බලයට පත්වී මුලින්ම විද්‍යාත්මක විෂයන්ට අනුව අමාත්‍යංශ බෙදීම් සිදුකළ බව ප්‍රකාශ කර තිබිණි. නමුත් විෂයන් සහ අමාත්‍යංශ ඉතා ලඟ ලඟම සංශෝධනය කෙරිණි. නිදර්ශන වශයෙන් මෙම වසරේ ජූලි මාසයේ 03 වෙනිදා සහ 17 වෙනිදා සංශෝධනයන් සිදු කර ඇති අතර ජූනි 03 වෙනි දින විෂයන් සංශෝධනය කර නැවත එම මාසයේම 18 වෙනි දිනද සංශෝධනය කර ඇත.

මෙම 19 වෙනි දිනයට ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දී වසර 2ක් පිරෙන අතර එම කාලය තුළ ඇමති මණ්ඩලය සහ ඊට අදාළ විෂයන් වෙනස් කිරීම් මේ ලෙස සිදුකර ඇත.

lankatruth