ප්‍රශ්න පත්‍ර කලින්ම පිටවෙලා, වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න!

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ  නොවැම්බර් 14 දින  පැවැත්වූ  එල්.එල්.බී (LLB) නීති  උපාධිය සඳහා. බඳවා. ගැනීමේ තරඟ විභාගයේ බුද්ධි පරීක්ෂණ ( IQ) සහ භාෂාව ප්‍රශ්නපත්‍ර කලින් පිටවී ඇති බවත්  ප්‍රමුඛ නම් ආයතනයක්  ඒවා කලින්ම ලබාදී ඇති බවත් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී  ශානක්කියන් රාසමාණික්කම්  පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබුණි.

නොවැම්බර් 15 වන දින මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසා තිබුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස  තමා අධිකරණ සහ අධ්‍යාපන ඇමැතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවත් ඔහු පවසා තිබුණි.