‘නිවැරදි දේ කරන්න බැරි වුණොත් වෙන අතක් බලාගන්නවා’ – කෙහෙළිය කියයි…

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පත්කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා සහ තමන් අතර කිසිඳු ගැටුමක් නොවූ බවත් අමාත්‍යවරයා ලෙස නිවැරදි දේ කරන්න බැරි වුණොත් වෙන අතක් බලාගන්නවා යැයි පැහැදිළිව කියන බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පවසා ඇත.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ නොවැම්බර් 15 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනතට අනුව එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පත්කිරීම සම්බන්ධව කටයුතුවල පූර්ණ බලය විෂය භාර ඇමතිවරයා ලෙස තමන්ට පැවරී ඇති බවත්  ඒ අනුව අදාල නිලධාරියා තීන්දු කිරීම සහ පත්වීමේ ලිපිය අත්සන් කර බාරදුන්නේ ද තමන් බවත් ඔහු පවසා ඇත.

“එම පුරප්පාඩුව ඇති වූ අවස්ථාවේදී කැඳවීම් වගයක් කරලා තිබුණා. යම්කිසි විදියේ තෝරාගැනීමක් තාවකාලිකව ඉදිරිපත් වුණා. ඒක විශ්ලේෂණය කළ විට ඒ වෙලාවේ ඒ සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒ සුදුසුයි කියන නිලධාරියාගේ සුදුසුකම්වල යම්කිසි විදියක අඩුවක් පෙන්නුම් කළාට පසුව මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා. මම ජනාධිපතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරලා. අපි එකඟතාවයක් එක්ක ඒ සුදුසුකම් සියල්ල තියෙන කෙනෙක් පත්කිරීමට අපි තීන්දු කළා. ඒ විෂය සම්බන්ධව යම් යම් සුදුසුකම් තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ මණ්ඩලය සහ ඇමතිවරයාගේ එකඟතාවයත් ඇතිව පත්කිරීමයි එහි තියෙන්නේ. එහි සඳහන් වෙනවා කෙසේ වෙතත් ඇමතිවරයා දෙන නියෝගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් බැදී සිටිනවා කියලා. යම් පරස්පරයක් තිබුණා ඒක මම නතර කළා”