ලක්ෂ්මන් විජේසේකර

බිතක්කනේ රජගෙයි සිට ගැසු ඕමී

ආටිස්ලා වෙලා අද දෑ හිතකාමී

දුෂ්කර වෙලාවෙත් නොවු උන්නතිකාමී

මිනිසෙකු මළ බැවින් මේ සිව් පද ලීමී