කෙහෙළියගේ යෝජනාව ජනාධිපති ප්‍රතික්ෂේප කරලා! හමුදාවට තැන දීලා!

ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය විජිත් ගුණසේකර මහතාගේ නම යෝජනා කර ඇතත් ජනාධිපතිවරයා එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

කෙහෙළිය රබුක්වැල්ල මහතා ගේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා කර්නල් වෛද්‍ය සවීන් සේමගේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක තනතුරට පත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා පත් කළ සේමගේ මහතා යුද හමුදා. රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා වන අතර ඔහු එන්නත්කරණ වැඩසටහනද බාරව කටයුතු කර ඇත.

මේ අතර රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ධූරයට වෛද්‍ය ඩී.එස් සමරසිංහ ජනාධිපතිවරයා පත් කිරිමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ මහතා ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන අංශයේ කටයුතු කර ඇත.