චීන පොහොර සමාගමෙන්,ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය වෙත එන්තරවාසියක්..

චීන කාබනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ පරීක්ෂණ වාර්තා අභියෝගයට ලක් කරමින් ඩොලර් මිලියන 08 වන්දි ඉල්ලා චීන පොහොර සමාගම ජාතික ශාඛ නිරෝධායන සේවය වෙත එන්තරවාසි එවා ඇතැයි අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා ඇත.

‘ අපි මේ සියලු පර්යේෂණ,  රසායනාගාර පර්යේෂණ සියලු දේවල් සිදු කලේ ජාත්‍යන්ත්‍රරයේ පවතින නීතී රීති සහ එම රෙගුලාසි පාවිච්චි කරමින්. ඒ නිසා  අපි තවමත් ඉන්නේ අපේ පරීක්ෂණ සහ ලබා දුන් වාර්තා සියල්ල නිවැරදියි යන මතයේම තමයි. ජාතික  ශාඛ නිරෝධායන සේවය කියන්නේ  පනතකින් ක්‍රියාත්මක වෙන රාජ්‍ය ආයතනයක්. අපිට පැවරිලා තියෙනවා ලොකු වගකීමක්. මේ රටට අහිතකර විනාශකාරී ඒ  පළිබෝධකයින්  රට තුළට පැමිණිමෙන් වැළක්වීම තමයි අපේ ප්‍රධානම වගකීම.’