වාහන කොටස් ගෙන්වන ගිනිකන මුදලාලිලාට නඩු

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ වාහන සහ වාහන අමතර කොටස් ආනයනය කරනු ලබන සමාගම් කීපයකට එරෙහිව පුත්තලම පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් නඩු පවරා ඇති බව අරුණ වාර්තා කර ඇත.

පාලනය කළ නොහැකි හේතු සාධක මත වාහන අමතර කොටස් මිල ඉහළ යාම වැළැක්විය නොහැකි වුවත් පවතින තත්ත්වය හමුවේ අසාධාරණ ලෙස ලාභ උපයමින් නීති විරෝධීව කටයුතු කළ සමාගම්වලට එරෙහිව මෙලෙස කටයුතු කොට ඇති බවය.

වාහන අමතර කොටස් වල මිල සඳහන් නොකිරීම, සඳහන් මිල වෙනස් කිරීම, මිල සඳහන් නොකර පැරණි තොග ද වර්තමාන මිල ගණන් වලට අලෙවි කිරීම ආදී ක්‍රියා සම්බන්ධව අදාළ ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම්වලට නඩු පවරා ඇති බවය.

වාහන අමතර කොටස්වල මිල ලකුණු නොකිරීම සහ ඒ හරහා සිදුකරන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව වෙළඳසැල් සහ ආයතන සම්බන්ධව තවදුරටත් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරන බවය.