එළවළු ගිනිගණන්

පෑලියගොඩ මැනිං පොදු වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ එළවළු මිල ඉතා අධික අගයක් ගෙන ඇත.

මේ ආකාරයෙන්  එළවළු මිල ඉහළ යෑමට හේතුව පොහොර ගැටලූව හා පවතින අධික වැසි තත්ත්වය බව වෙළෙන්ඳන් මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණි.

ඒ අනුව  අලෙවි වූ ලීක්ස් කිලෝවක් රුපියල් 200 ත් 250 ත් අතර මිලකටත්, තක්කාලි කිලෝවක් රුපියල් 400 ත් 450 ත් අතර මිලකටත්, මාළු මිරිස් රුපියල් 400 කටත්, වම්බටු කිලෝවක් රුපියල් 180 ත් 200 ත් අතර මිලකටත්, බෝංචි කිලෝවක් රුපියල් 150 ත් 200 ත් අතර මිලකටත්, කැරට් කිලෝවක් රුපියල් 220 ත් 250 ත් අතර මිලකටත්, පතෝල කිලෝවක් රුපියල් 200 ත් 250 ත් අතර මිලකටත්, වැටකොලූ කිලෝවක් රුපියල් 140 ත් 150 ත් අතර මිලකටත්, බී ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 150 ත් 220 ත් අතර මිලකටත්, අල කිලෝවක් රුපියල් 150 ත් 170 ත් අතර මිලකට තොග වශයෙන් අලෙවි වී තිබුණී.